memo.xight.org

日々のメモ

zsh 関連

各シェル比較表

  http://www2u.biglobe.ne.jp/~hsaka/docs/shell.html

Introduction of the ZSH

  http://www.gentei.org/~yuuji/rec/pc/intro-zsh.html

zshのある暮らし

  http://hiki.ex-machina.jp/zsh/

zsh for the working researcher

  http://cl.aist-nara.ac.jp/student/daiti-m/text/zsh-intro.html

Spreading Zsh Project - Z shell(zsh) へ乗り換えよう

  http://www.sol.cs.ritsumei.ac.jp/~sawaki/comp/zsh/

tips for zsh -- zshの覚書

  http://www.ayu.ics.keio.ac.jp/members/mukai/tips/zsh.html

Zsh ドキュメント和訳

  http://dengaku.org/naoki/zsh/

Reference

  Sourceforge - Zsh
  http://zsh.sourceforge.net/